Disclaimer

Dit is een website van Kaarsengroothandel.com

Ons adres is:
Dolfijnlaan 37
5706BS Helmond

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 78177367
Ons B.T.W.-nummer is NL003296244B66

Privacy statement
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:
• we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina;
• we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• we u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• we passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
• we uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Kaarsengroothandel.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde gegevens van u als bezoeker. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• IP-adres
• BTW nummer (optioneel)

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kunt u zich registreren. Na registratie bewaren we via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Toegang account
Op uw accountpagina kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer het nodig is voor een goede afhandeling, kunnen we u persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier
We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt enkele gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
We publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
We zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens alleen aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ (tekstbestandjes) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Bijvoorbeeld door registratie van persoonlijke voorkeuren, bestelde producten et cetera. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Betaalprovider
Online betalingen in deze webshop verlopen via betaalprovider Mollie.
De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Accountant
Gegevens die nodig zijn voor onze financiële administratie, worden automatisch naar onze accountant verzonden. Er is een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met deze data.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
• We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen en uw bestelhistorie weer te geven op uw accountpagina. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.
Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u het oneens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
• via het contactformulier op deze website
• per telefoon: 0180-787345
• per brief: Dolfijnlaan 37, 5706BS, Helmond

Als u meent dat deze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Kaarsengroothandel.com, op het hierboven vermelde adres.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kaarsengroothandel.com of rechthoudende derden. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Kaarsengroothandel.com.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Kaarsengroothandel.com levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Kaarsengroothandel.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kaarsengroothandel.com geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Kaarsengroothandel.com kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kaarsengroothandel.com verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.